หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.แกลง จ.ระยอง
เทศบาลตำบลบ้านนา
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง ครับ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.3/11572 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขอเทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา (ดู : 26)  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3576 การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 20)  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3575 (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 11)  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
รย 0023.5/ว3566 แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 2/2565 (ดู : 36)  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3567 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 (ดู : 9)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/ว3549 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนงวดที่3 (ดู : 33)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3544 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ (ดู : 21)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3513 ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) (ดู : 8)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.2/11359 การจัดส่งผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่(ผลการปฎิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562(ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) (ดู : 6)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/11348 การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับฤดูฝน ปี 2565 (ดู : 10)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3515 การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (ดู : 7)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3517 ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 9)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.4/ว3523 แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง (ดู : 5)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3518 การอบรมวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 เต็ม 100 คะแนน (ดู : 7)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/ว3516 แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 (ดู : 9)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.5/ว3508 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) (ดู : 15)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3521 ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 10)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3520 การดำเนินโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 13)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/11182 ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะฉุกเฉิน(รถ)พร้อมอุปกรณ์(การแพทย์,การสื่อสาร)ตามมาตรฐาน (ดู : 19)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3496 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 16)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/11247 การดำเนินงานตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 6)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3489 แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ดู : 26)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3487 ขอส่งประกาศกรมอนามัยและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ.2565 (ดู : 24)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3486 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ (ดู : 27)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3476 ขอเชิญบุคคลากรด้านสาธารณสุข ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ และภารกิจด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 23)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3481 การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ (ดู : 6)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3479 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 7)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3478 ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 (ดู : 6)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3473 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ดู : 8)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3474 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 (ดู : 8)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3475 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (ดู : 8)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.2/ว3480 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 (ดู : 18)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/11174 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (ดู : 21)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.2/ว275 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 (ดู : 71)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.3/ว3560 แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (ดู : 36)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
รย 0023.4/ว3449 ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... (ดู : 16)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]  
รย 0023.5/ว3445 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 84)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]  
รย 0023.3/ว3430 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ดู : 7)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
รย 0023.3/ว3429 ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
รย 0023.3/ว3428 การสำรวจข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
รย 0023.4/ว3427 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ (ดู : 1)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
รย 0023.3/ว3425 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ดู : 10)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
รย 0023.3/ว3424 การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง (ดู : 13)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
รย 0023.3/10996 ส่งตั๋วรับจำนำเพื่อลงนามประทับตรา (ดู : 4)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
รย 0023.3/ว3422 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (NRCT Open House 2022 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 8)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 234
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-672-557 โทรสาร : 038-672-557
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านนา
จำนวนผู้เข้าชม 257,951 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-939-3275

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10