หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.แกลง จ.ระยอง
เทศบาลตำบลบ้านนา
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง ครับ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.3/ว723 แจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (NT) (ดู : 4)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/2542 ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงาน (ดู : 19)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/2541 ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (ดู : 12)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว694 การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) (ดู : 21)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว693 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 2 (ดู : 23)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว691 ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 22)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.2/ว686 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (ดู : 19)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.5/2460 แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 (ดู : 18)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว677 ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (ดู : 9)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว676 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) (ดู : 11)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว670 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) (ดู : 28)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว668 ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดู : 14)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว667 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ดู : 17)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว666 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 (ดู : 15)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว664 ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม (ดู : 25)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/60 รายงานข้อมูลสำรวจคนพิการและผู้สูงอายุสำหรับปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ดู : 14)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/2447 ขอส่งแบบเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566 (ดู : 10)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว663 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 (ดู : 2)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว662 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 1)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว661 การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 2)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว637 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) (ดู : 0)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.4/ว650 การเปลื่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. (ดู : 5)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.2/ว2355 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 115และ116 กลับต้นสังกัด (ดู : 9)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.4/ว640 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 (ดู : 3)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว644 การประชุมซักซ้อมแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ (ดู : 6)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว626 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว625 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ดู : 8)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.5/ว596 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 (ดู : 12)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.5/ว55 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.5/ว622 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ดู : 37)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/2202 โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนระบบคัดแยกขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน (ดู : 13)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว617 การประชุมชี้แจง ติดตามและเร่งรัด การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ดู : 6)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/2194 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) (ดู : 5)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว615 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org (ดู : 7)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว614 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน (ดู : 5)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว613 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 8)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว612 แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่ายของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (ดู : 7)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว611 รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM (ดู : 7)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.2/ว608 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 (ดู : 12)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว602 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 16)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
รย 0023.3/ว601 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดระยอง (ดู : 3)  [ 31 ม.ค. 2566 ]  
รย 0023.3/ว565 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 14)  [ 31 ม.ค. 2566 ]  
รย 0023.4/ว592 การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับประเมิรคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 6)  [ 31 ม.ค. 2566 ]  
รย 0023.5/ว569 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม (ดู : 8)  [ 31 ม.ค. 2566 ]  
รย 0023.3/2079 การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (ดู : 5)  [ 31 ม.ค. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 262
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-672-557 โทรสาร : 038-672-557
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านนา
จำนวนผู้เข้าชม 3,804,099 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-939-3275

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10