หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.แกลง จ.ระยอง
เทศบาลตำบลบ้านนา
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง ครับ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.3/ว6676 แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล (ดู : 6)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6675 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 (ดู : 4)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6674 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6665 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ (ดู : 7)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6668 การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 14)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6667 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 6)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6663 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบแบบสอบถาม เรื่องการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พ.ศ.2566 (ดู : 9)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6655 ขอความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลประจำท้องถิ่น (ดู : 11)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6624 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการคุณภาพน้ำ และกระบวนการผลิตน้ำประปา รุ่นที่ 1/2567 (ดู : 9)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6625 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.4/ว6617 การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) (ดู : 7)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.4/ว6616 การปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 (ดู : 6)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.4/ว6622 มาตรการในการป้องปรามแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม (ดู : 4)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว2113 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ (ดู : 16)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6611 รายงานผลการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ดู : 12)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6612 แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) (ดู : 9)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.2/ว6614 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 8)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.6/ว6586 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 (ดู : 16)  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6592 ขอให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 6/2566 (ดู : 18)  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
รย 0023.3/ว6588 การพัฒนาระบบ Mobile Application เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย (ดู : 0)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/ว6587 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ (ทักษะสมอง EF - Executive Functions, ตัวตน (Self) และพัฒนาการ 4 ด้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ดู : 1)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/21103 ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 1)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/ว6585 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันดนตรีเพื่อประชาชน ร้องเต้นเล่นดนตรี (ดู : 1)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/ว6589 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 (ดู : 1)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/ว6580 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 (ดู : 8)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/ว6576 ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล (ดู : 8)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.4/ว6573 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 (ดู : 29)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/ว6549 ขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 17)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.6/ว6566 ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (ดู : 17)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.5/ว6568 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ดู : 19)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.6/ว6569 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมือง และชุมชน (Green.Area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 11)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.1/ว6567 โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 17)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/20988 ขอเชิญเข้ารับมอบโล่รางวัลในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.6/ว6554  ประชาสัมพันธ์หลักเกรฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลภายใต้วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.6/ว6553 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/ว6556 เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 5  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/ว6550 ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/ว6547 แจ้งข้อราชการเกี่ยวกับโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/ว6546 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.3/ว6545 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.6/ว6535 กำหนดการจัดพิธีจังหวัดสะอาด ปี 2566  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.6/ว6542 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อุขภาพจากโรคคติดเชื้อไวรัสซิกา  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.6/ว6537 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ.  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.2/ว6531 การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
รย 0023.6/ว6554 ประชาสัมพันธ์หลักเกรฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลภายใต้วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (ดู : 32)  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 296
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-672-557 โทรสาร : 038-672-557
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านนา
จำนวนผู้เข้าชม 4,771,477 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-939-3275

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10